Tag: ZAUR ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞAN – ŞEİR YAZANDA

No Comments
Zaur ƏRMUĞAN – şair.

ŞEİR YAZANDA
Yazam,
yamac ətirli.
Payızam,
yağışları çətirli.
Yayam.
Qışam.
Belə yaranmışam.
Dörd fəsli yaşayıram bir anda,
şeir yazanda.
3 may 2019

İŞIQ DA, ZÜLMƏT DƏ…
Vaxtın da quş kimi qanadları var,
Güzəştə getməyən iradları var.
Zamanın qəribə təzadları var,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Talelər bir quru tükdən asılı,
Çiyninə aldığı yükdən asılı,
Pöhrələr rişədən, kökdən asılı,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Yalanı, gerçəyi özəyindədir,
Nəyi var, nəyi yox, öz əlindədir,
Kainat bir cəzbin üzərindədir,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
* * *
Dünyanın sirrini bilməyib kimsə,
Ha tut bu dünyanı, ağla, gülümsə.
Əzəli yaranış, sonu ölümsə,
İşıq da, zülmət də əkiz doğulub.
Payız, 2016

VAXTI YOXDUR
Yer fırlanır, göy fırlanır,
Dünya, başın gicəlibdir.
Bu sərsəri karuseldə
İnsanlıq da kiçilibdir.
* * *
Çox çıxmışıq cızıqdan biz,
Sonu nədir qurğumuzun?
Vallah, bizə baş qoşmağa
Vaxtı yoxdur Tanrımızın!
18 avqust 2018

HAQQA QƏBİR QAZDIRANLAR
Çox göz yumub yalanlara
Düzü düzdən azdıranlar.
Meydan verər talanlara
Pisi yaxşı yazdıranlar.
* * *
Fəndgir dinər ikibaşlı,
Əlsiz qalar gözü yaşlı.
Bilməz neylər başı daşlı,
Yazıq yuxu yozduranlar.
* * *
Haqqın özü hesab çəkər,
Haqq ucalar, nahaq çökər.
Ərmuğan, bil, boyun bükər
Haqqa qəbir qazdıranlar.
10 mart 2018

DE SÖZÜNÜ
Büdrəsən də, qalx ayağa,
Vurma yerə tez dizini.
Dünya budur, həyat belə,
İpəyindən seç bezini.
* * *
Biçiləni biçir dünya,
İçiləni içir dünya,
Keçilməzi keçir dünya,
Kim doyurdar, kim, gözünü?!
* * *
Sinəni heç oyma nahaq,
Ürəyinə qıyma nahaq.
Vədəsinə uyma nahaq,
Çox bozardıb tərs üzünü.
* * *
Dərd ümmandır, dərd dəryadır,
Dərdsiz dünya nə dünyadır?!
Barsız ömür boş səhradır,
Əməlində gör özünü.
* * *
Pay gözləmə boğçasından,
Vəfa umma axçasından,
Pisi ayır yaxşısından,
Əyrisindən seç düzünü.
* * *
Sual sorğu, nida cavab,
Talelərin işi xarab.
Bir gün varsa orda hesab,
Doğru yolda tap izini.
* * *
Dünya bizdən bac alıbdır,
Demə daha qocalıbdır.
Qocaldıqca ucalıbdır,
Gəz dağını, gəz düzünü.
* * *
Zaur, dünya baş aldadır,
Verdiyini geri alır,
Sonda tək bir məzar qalır,
Vaxt var, yaşa, de sözünü.
3 fevral 2018

VARMI
Oradan buraya gəldik,
Ərsəyə-araya gəldik.
Haradan hayana gəldik,
Bu halda can tabı varmı?
* * *
Beş günü qaradır yerin,
Hər yeri yaradır yerin.
Gəlmişəm, buradır yerim,
Daha bir əzabı varmı?
* * *
Dəryaya qərq olub dürrü,
Gizlinə bürünüb sirri.
Ha dolan bu küllü-ərzi,
Suala cavabı varmı?
* * *
Vaxtımız ələkdən keçir,
Qəbrimiz bələkdən keçir,
İşimiz mələkdən keçir,
Yenə bir hesabı varmı?
* * *
Əzəldən sonraya yol var,
Adəmdən Tanrıya yol var,
Dünyadan dünyaya yol var,
Günah var, savabı varmı?
10 mart 2018

ALLAH, BURDAN DEVİR MƏNİ
Hər ahım bir anı üzür,
Nəfəs-nəfəs əriyirəm.
Dərddən təzə dərd doğulur,
Dərdi dərdə dirəyirəm.
* * *
Didilirəm didim-didim,
Uduluram udum-udum.
Can yormuşam addım-addım,
Günlərimi sürüyürəm.
* * *
Dərd məhbəsdir, qəlb əsiri,
Bitməz vaxtın kəm-kəsiri.
Neyləyir dərd mən yesiri?!
Ayaq üstə çürüyürəm.
* * *
Soruşmayın, bu nə haldır?
Bu nə vaydır, nə məlaldır?
Könlüm dolu, dilim laldır,
Kilidlənib kiriyirəm.
* * *
Dərd bezdirib daha canı,
Dərdi məndən qovan hanı?
Ahlarımla bu dünyanı
Mən özümə bürüyürəm.
* * *
Həyat, ölüm… yollar haça!
Dərd çıxarmı, görən, puça?!
Dərd çölündən qaça-qaça,
Dərd içinə yeriyirəm.
* * *
Dərdmi belə sevir məni?!
Dərd acgözdür, yeyir məni!
Allah, burdan devir məni,
Bax, yoluna yüyürürəm.
16 yanvar 2018

DARLIQ
Ayaqlarım ilişib
Yer kürəsi tələsinə.
Təpiklərimlə döyəcləyirəm
divarlarını dünyanın.
Nə qaça bilirəm,
Nə uça bilirəm
bu darlıqdan.
30 yanvar 2018

YAŞAYASAN BU YAYI
Söyüd çətirli,
Çiyələk ətirli,
Tut qoxulu,
Oyaq-oyaq, yuxulu-yuxulu
yay gəlir
köhnə taxta məhəccərli,
yaşıl sarmaşıqlı eyvana.
Oturasan yay kölgəsində
Dərdi bir yolluq olmayan kimi,
Könlü qəhər-qəhər dolmayan kimi.
Üzügülər,
Gözügülər
arzuların da
dünyayla şirin-şirin zarafatlaşa
çin çiçəklər
işıq pəncərəsindən
budaq-budaq,
yarpaq-yarpaq
daşa-daşa.
Nə bir tələsi, qurğusu,
Nə əzabları,
Nə də can yoran sual-sorğusu
ola həyatın.
Ömür kimi, gün kimi dola həyatın.
Yaşayasan bu yayı.
11 iyun 2018

BİLMİRƏM
Ömür
var-gəl edir vaxtın qapısı ağzında.
Qapıdan içəridə bir həyat,
çölündə ayrısı.
Nəyi nəyə bağlayıb,
nəyi nədən ayırır
bu tale?!
Olanına, olmazına
Olummu, olmayımmı qane?
Bilmirəm!..
17 mart 2018

LÖVHƏ
Ağaclar köksü göy uca dağ kimi,
Bəyaz çiçəklər də ağ göyərçindir.
Çör-çöplü yuvalar lap yumağ kimi,
Gülən tumurcuğun yuxusu çindir.
* * *
Qızılı göldürmü qızıl lalələr?!
Yel-yel ləpələnir yamac boyunca.
Qol-boyun sarınıb tifil nanələr,
Küləklər uğunur könlü doyunca.
* * *
Quşlar yığnaq qurub bir dar koğuşda,
Hər damcı yeddi göy qatından gəlir.
Əynini isladıb bu yaz yağışda,
Qoxusu daşından, otudan gəlir.
* * *
Qalxıb dan yerindən yol gəlir bahar,
Gözündə durulur bulud dolu su.
Titrək nəfəsini bu torpaq duyar,
Ilıq təbəssümü günəş dolusu.
11 mart 2018

YAĞIŞ DAMCILARI
Yenə yağış yağır, damcı-damcı zər,
Yenə yağış yağır, damcı təzə-tər.
Buludlar alnından axır axın tər,
Sellənib bir çılğın təşnəyə dönür.
* * *
Damcılar buludun odu, közüdür,
Damcılar səmanın gülən gözüdür,
Damcılar yağışın elə özüdür,
Sədası şipşirin nəğməyə dönür.
* * *
Damcılar dupduru saf çeşmə kimi,
Damcılar ətirli gül, qönçə kimi,
Damcılar naz satır bir işvə kimi,
Elə cilvələnir, qəmzəyə dönür.
* * *
Damcılar toxunub, ilmə-ilmədir,
Damcılar söz-sözdür, kəlmə-kəlmədir.
Damcılar boy atır, pöhrə-pöhrədir,
Çətiri ucada zirvəyə dönür.
* * *
Su damır, bir bulud çatından gəlir,
Yer üstə göylərin altından gəlir,
Səmanın yeddinci qatından gəlir,
Gəlir, xoş gəlişi müjdəyə dönür.
* * *
Damcılar, damcılar, ləçək damcılar,
Hərəsi bir arzu, dilək damcılar.
Göz yaşlarınımı mələk damcılar?!
Könüldə bir ülvi səcdəyə dönür.
* * *
Damcılar yağışın öz yaraşığı,
Paklıq mehrabında bir eşq işığı.
Torpağın göylərlə qəlb barışığı
Dinir dua-dua, qibləyə dönür.
11 sentyabr 2019

ƏBƏDİ BAHAR
Bir zülmət içindən çıxıb günəşə,
Özümlə gətirdim dünyama səni.
Telinə taxdığım bircə bənövşə
Əbədi bağladı yazına məni.
22 avqust 2018

ÖZÜNÜ MƏNDƏN QOPARMA
Dilinə sözün yasağın,
Qəlbinə kilid dodağın,
Çəkilib əlin, ayağın,
Bu yolun nədir niyyəti?
* * *
Aç mənə o lal sirrini,
O zəhər, o bal sirrini.
Bəxtə ver vüsal sirrini,
Dur öldür diri həsrəti.
* * *
Göyümdən danı aparma,
Sevdiyim anı aparma.
Özünü məndən qoparma,
Bu tale Tanrı qisməti.
10 mart 2018

İSTƏMİRƏM
Mən ağladıqca
Sən də süzülürsən gözlərimdən.
İçim dolu sən imiş.
Qorxuram,
ayaqlarınla getdiyin kimi,
göz yaşlarınla da tərk edəsən könlümü
damcı-damcı.
Daha ağlamaq istəmirəm.
Qəlbimi
sənsizliyə bağlamaq istəmirəm.
21 iyul 2018

SEVGİDƏN ÖTRÜ
Həsrətə sevginin işığı düşdü,
Ümidin ovcunda gəldin könlümə.
Yollar ayrıcında sükut görüşdü,
Bir anın özü də ömürmüş demə.
* * *
Tutub əlimizdən apardı bizi,
Bu tale karvanı azmaya barı.
Öpdük döngə-döngə məhəlləmizi,
Qaçdıq küçəmizdən dünyaya sarı.
* * *
Kəsdik nəfəsini bəd şübhələrin,
Çıxdıq dar içindən genişə yol-yol.
Uymadıq felinə çox “bəlkə”lərin,
Keçdik ay altından günəşə yol-yol
Əbədi qalacaq sevgidən ötrü.
Avqust, 2018

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR ƏRMUĞAN – ŞEİRLƏR

No Comments
Zaur ƏRMUĞAN – şair.

ARZULARIN GÖZƏLİ

Bir gözəl arzulamışam.
Elə gözəl ki,
sevdiyim qədər sevə məni.
Təkcə gözləriylə yox,
qəlbiylə də görə məni.

DAHA HEÇ NƏ DANIŞMA

Kirpiklərin
uzağa uzanan baxışlarının
sonu bitməz həsrət vadisində
yanıb qaralan qəm budağı.
Damcı-damcı süzülən göz yaşların
qəlbindən bir-bir qırılıb düşən küskün yarpaqlardır elə bil.
Gözlərinsə,
içinin güzgüsü.
İçinin sazağı, bürküsü,
İçinin yağışı, dumanı,
Ümidi, gümanı,
Səsi,
Sükutu,
Qəlbinin yanğılarda köz-köz alışan odu —
Hər şey, hər şey gözlərində.
Daha mənə heç nə danışma.

GECƏNİN SƏSSİZLİYİ

Gecənin səssizliyi
Bir sükut yağışıdır.
Gecənin səssizliyi
Bir yağış naxışıdır.
* * *
Gecədə özgəlik yox,
Gecədə doğmalıq var.
Sirdaşım olub gecə,
İçimdə tənhalıq var.
* * *
Gecənin səssizliyi
Qəlbimdə dinən səda.
Bu gecə bəyaz gecə,
Bu gecə nurdan ada.
* * *
Dünyanın o başına
Gedən yol burdan keçir.
Yol uzun, yol kəsədir,
Genişi dardan keçir.
* * *
Sözümü bircə-bircə
Gecəyə danışıram.
İçimdən süzülürəm,
Gecəyə qarışıram.
* * *
Gecənin səssizliyi
Sükutumun oxşarı.
Könlümə gecə dolub,
Dolub, yağsam, yaxşıdır.

XƏYALIN

Həsrət qaranlığında
işıq-işıq anıram sevgimizi.
Bir ürəklik gündüzlükdür qəlbimin otağı.
Zülməti yarıb keçən
bəyaz bir dünya hopub ruhuma.
Sənin əvəzinə
xəyalın gəlib qapıma.

XATİRƏLƏRLƏ BİR QALANDA

Tənhalığın səni xatırladır mənə.
Narın yağışdan sonrakı torpaq qoxusutək,
Bir bənövşə yuxusutək
kövrəkliksən.
Ümidsizlik ağrısını
içimdən çıxaran həsrət acısı
şirinmiş nə qədər…
Bircə xatirələrdən ayrılmağım olmaya.

ÖMRÜMDƏSƏN

Evimdən getmisən,
ömrümdən ki getməmisən.
Nə olsun,
əlyetməzindəsən əllərimin.
Ötənlərin
indi də duyum-duyum anılan
illərimin.
Sən hələ də özümdəsən,
Ömrümdəsən.

BİR GÖRDÜM
Elə sevdim səni sevgiyə tapınandan.
Səni də, özümü də bir gördüm
iki qəlbdə,
ruhumuzu tanıyandan.

KÖNLÜMDƏ SƏN DİNƏNDƏ

Duyğularımın şeirləşən çağı!
Səninlə qalmaq istəyirəm
zamansız zaman boyu.
Ruhumla yoğrulan ömür tikəsinə
dad gətirənim.
Harayıma dünyaları yetirənim.
Çəkilər gözlərimin gecə yuxusu.
Hopar içimə
taleyimin olar-olmazından keçən sevincləri,
qəm qarışıq
yer-göy dolusu
könlümdə sən dinəndə.
Sən mənə:
— Səninəm! — deyəndə.

YAYIN SON ÇAĞI

Başını tovlayıb alır ovcuna
Bu yayın yerini payızın göyü.
Qızaqol köynəktək bükülür qat-qat
Vaxtın dolabında yayın bu günü.
* * *
Bol olur yağışdan payız buludu,
Yayın dalınca mən ağlaya biləm.
Alır əllərimdən yayımı payız,
Bu yayı gizlədib saxlaya biləm.
* * *
Vida görüşüdür yayın son çağı,
Kafe qapısıtək bağlanır üzü.
Bir qonaqevindən ayrılıb gedir,
Dinir xatirəli köçünün izi.
* * *
Vağzal yolundadır, orda gözləyir,
O həsrət qatarı indicə gələr.
Kövrək baxışımla ötürüb yayı,
Əlacsız sükutum: “Hələlik!..” — deyər.
* * *
Geriyə boylanıb baxsam da hərdən,
Payızın əlləri çəkir çiynimi.
Kəsişən yollarda ayrılmaq da var,
Qayıdıb dəyişim daha əynimi.

QOY OXUSUN GÖZLƏRİNİ GÖZLƏRİM
Bir görüşün yollarına çən düşüb,
Bir eşqinmi saçlarına dən düşüb?!
Məndən özgə de, könlünə kim düşüb?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Ürəyimi göynədəcək yanğısı,
Telin olsun bu yaramın sarğısı.
Kimdir, görən, o inamın oğrusu?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Ümid dinir, güman dinir gözündə,
Sükut dolu ümman dinir gözündə,
Bir gerçəyi uman dinir gözündə,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Kirpiyinin kölgəsimi gizlənən?
Yad baxışla özgəsimi gizlənən?
Bəlkə, mənəm öz-özüylə izlənən?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Sevgilərdə doğru da var, yalan da,
Sevgilərdə sayğı da var, talan da.
Bu ömürdə olmayan var, olan da,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Hansı vədə, hansı sözdür nəhs düşüb?
Düz yozulan gərdişimiz tərs düşüb.
Günah kimdə, qınaq kimdə, bəhs düşüb?
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.
* * *
Gülüm, and iç bu sevginin adına,
Gülüm, yetək biz bu eşqin dadına.
Ərmuğandır, sevib, düşüb oduna,
Qoy oxusun gözlərini gözlərim.

ÜRƏYİMƏ
Gözümdən axır göz yaşı,
Nəmi yığdım ürəyimə.
Dərdin mənə yol yoldaşı,
Qəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Ərşə çəkdin sən yuxumu,
Həm azımı, həm çoxumu.
Əkdin bircə dərd toxumu,
Zəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Bir gileyin min davası,
Bir talanam, eşq yuvası.
Köklənmişəm, var havası,
Dəmi yığdım ürəyimə.
* * *
Məni məndən alan aldı,
Məni məndə oda saldı.
Kimim getdi, kimim qaldı?
Kimi yığdım ürəyimə?
* * *
Ərmuğan, bil, dərdim çoxdur,
Başım üstə şimşək çaxdı.
Vayıma el şərik çıxdı,
Cəmi yığdım ürəyimə.

Müəllif: Zaur ƏRMUĞAN

ZAUR ƏRMUĞANIN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru